Tietosuojasi

INTEGRITETSPOLICY 

Som kund eller potentiell kund hos Tuulilasivarikko Oy (”Carglass®”/”vi”/”oss” etc.), eller om du besöker vår hemsida, kommer Carglass® att behandla dina personuppgifter. Din personliga integritet och säkerheten för dina personuppgifter är viktiga för Carglass®. Denna policy avser att förklara för dig vad dina personuppgifter kan komma att användas till, var de behandlas och lagras, hur vi skyddar dina uppgifter samt vilka rättigheter du har och skyldigheter Carglass® har med bakgrund av denna personuppgiftsbehandling. 

Tuulilasivarikko Oy, org. nr. 0687718-8, med adress Tuotekatu 12, 21200 Raisio är personuppgiftsansvarig för den behandling som beskrivs i denna policy. All behandling av personuppgifter inom Carglass® sker i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning, inklusive GDPR (Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

När vi här använder uttryck som ”personuppgift”, ”behandling”, ”personuppgiftsansvarig” och ”personuppgiftsbehandling”, har dessa samma betydelse som framgår i GDPR.

Om du har frågor rörande vår hantering av dina personuppgifter eller om du vill utöva några av dina rättigheter kopplade till vår personuppgiftsbehandling är du alltid välkommen att kontakta oss på info@carglass.fi.

Denna integritetspolicy är tillämplig på personuppgiftsbehandling rörande kunder eller potentiella kunder.

1. VILKA PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS

1.1 Carglass® kommer främst behandla personuppgifter som inhämtas från dig direkt i anslutning till din bokning, via online-bokningen på vår hemsida, per telefon via vår kundtjänst, i en chatt med oss eller i en av våra verkstäder. Personuppgifter som Carglass® inhämtar från dig eller genererar inkluderar:

- grundläggande information om dig/bilägaren såsom namn, adress, e-postadress och telefonnummer;

- IP-adress;

- grundläggande information om fordonet såsom registreringsnummer, uppgifter om skada, foton på fordonet och / eller skadan och teknisk information aktuell för tjänsten i fråga; 

- användargenererad information, såsom besöks- och klickhistorik, baserat på användning av våra webbsidor och andra tjänster i digitala kanaler; och

- övriga uppgifter som du från tid till annan lämnar till oss i olika sammanhang.

1.2 Vi inhämtar som regel även personuppgifter från tredje part, såsom från följande källor:

- Försäkringsbolag: uppgifter relaterade till din fordonsförsäkring för den aktuella skadan, såsom skadenummer, försäkringstäckning (tidsperiod) och självrisk.

- Offentliga fordonsregister: för information relaterade till dig och ditt fordon såsom namn, adress, kontaktinformation och fordonsinformation.

2. HUR OCH VARFÖR DINA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS

2.1 För att personuppgiftsbehandling ska vara laglig enligt GDPR krävs att det finns ett ändamål och en rättslig grund. Carglass® kommer framför allt att behandla dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla och administrera den service eller reparation av ditt fordon som du har valt att boka in och genomföra hos oss. Det kan innebära att vi behöver kunna identifiera en vindruta eller annan reservdel som ska bytas ut, att vi vill kunna kontakta dig i anslutning till bokad och utförd tjänst och för att kunna fakturera dig och/eller aktuellt försäkringsbolag efter utfört arbete. Vi behöver även behandla personuppgifter om dig för att kunna uppfylla vårt garantiåtagande och för att kunna kontakta dig av säkerhetsskäl vid en eventuell återkallelse av produkt. Carglass® behandlar även personuppgifter för att kunna underlätta processen gällande aktuell skada i relation med ditt försäkringsbolag (om aktuellt). Vi hämtar uppgifter från ditt försäkringsbolag rörande försäkringstäckning och självrisk så att vi sedan kan administrera skadehanteringen direkt med försäkringsbolaget och därmed underlätta hanteringen för dig som kund.

Här följer några exempel på för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter och med vilken rättslig grund vi gör detta.

• Hantera din bokning av service eller reparation

Vi tar emot din förfrågan gällande bokning av någon av våra tjänster. Vi behandlar de uppgifter du lämnar till oss och vissa data som hämtas från tredje part enligt 1.2. 

Rättslig grund: fullgörande av avtal

• Genomförande av service eller reparation

Vi identifierar eventuell reservdel som behövs för utförande av tjänsten med hjälp av ditt registreringsnummer. Vi kontaktar dig vid eventuella frågor som uppstår i samband med tjänsten. Vi hanterar din betalning och administrerar försäkringsärendet och utbetalning av försäkringsersättning (om relevant) från ditt försäkringsbolag. Eventuellt kan vi behöva hantera reklamations- och garantiärenden efter utförd tjänst. 

Rättslig grund: fullgörande av avtal

• Återkallelse av produkt

Vi kan behöva kontakta dig efter utförd service eller reparation för att återkalla produkt för det fall det har upptäckts fel eller brist. 

Rättslig grund: berättigat intresse

2.2 I tillägg till ovan behandlar även Carglass® dina personuppgifter för att uppfylla våra skyldigheter enligt lag, vilket innefattar olika typer av ändamål, exempelvis för att uppfylla bokföringsskyldigheter.

2.3 I vissa fall behandlas dina personuppgifter med berättigat intresse som rättslig grund. Vårt berättigade intresse gäller exempelvis:

- när vi genomför kundnöjdhetsundersökningar;

- om vi spelar in samtalet när du ringer till vår kundtjänst eller om vi analyserar de skrivna texterna i vår kundchatt;

- om vi skickar marknadsföring eller nyhetsbrev till dig om liknande produkter och tjänster; och

- när vi överför dina personuppgifter till leverantörer eller andra för behandling för vår räkning, vilket beskrivs nedan under punkt 4.1.

Vårt berättigade intresse i dessa fall är att kunna främja och sköta vår verksamhet på ett ändamålsenligt sätt samt för att kunna utveckla och förbättra våra produkter och tjänster. 

Du har rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter som grundar sig på ett berättigat intresse, vilket beskrivs närmre nedan under 7.3.

2.4 Om du har gett ditt samtycke till det kan vi skicka nyhetsbrev och marknadsföring till dig på den e-postadress du har angivit, eller via sms till ditt mobilnummer. Ändamålet med den behandlingen är att kunna skicka erbjudanden och marknadsföring som vi tror att du kan vara intresserad av. Behandlingen baseras på ditt samtycke som laglig grund och du kan när som helst återkalla ett sådant samtycke, enligt instruktioner i den kommunikation vi skickar till dig, eller genom att kontakta Carglass® via e-post till info@carglass.fi.

3. HUR LÄNGE VI LAGRAR DINA PERSONUPPGIFTER

3.1 Carglass® kommer att spara dina personuppgifter så länge som dessa uppgifter behövs för det ändamålet de samlades in för eller om de behövs för att uppfylla annat ändamål som inte strider mot det ändamålet som de först samlades in för. De uppgifter som används för att utföra aktuell service eller reparation på ditt fordon sparas under sju år, för bokföring, garantiåtagande och i händelse av återkallelse.  Carglass® kommer dock att genomföra en gallring efter slutfört arbete för att tillse att endast de uppgifter som är nödvändiga för dessa ändamål lagras. Räkenskapsinformation sparas till och med det sjunde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades i enlighet med bokföringslagen.

Trafikdata – för att vi ska kunna hjälpa dig om något är fel på de tjänster vi levererar på hemsidan, för att vi ska kunna utveckla vår service utifrån våra kunders behov sparar vi även statistik utifrån dessa uppgifter. Denna data sparas under ett dygn.

Om du har samtyckt till att erhålla marknadsföring från oss, sparar vi dina uppgifter så länge som ditt samtycke fortfarande är aktuellt i enlighet med det ändamål du informerades om eller till dess du återkallar samtycket (om det infaller tidigare).

4. MOTTAGARE AV PERSONUPPGIFTER

4.1 Om det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster kommer vi att dela dina personuppgifter med företag som är personuppgiftsbiträden till oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar personuppgifter för vår räkning och efter våra instruktioner. Vi har skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att denna personuppgiftsbehandling är korrekt och säker. Exempel på mottagare som kan komma att ta del av dina personuppgifter är: 

• Samarbetspartners för marknadsföring och utskick av nyhetsbrev.

• Offentliga fordonsregister (vi delar registreringsnummer för att kunna inhämta fordonsinformation).

• Företag som hanterar indrivning av fordran.

• IT-leverantörer, som hanterar drift, teknisk support och underhåll av våra IT-system.

• Web-leverantörer, som hanterar drift, support och andra tjänster till vår hemsida och online-bokning.

• Samarbetspartner för kalibreringstjänster.

• Samarbetspartners för kundnöjdhetsundersökningar – för att kunna administrera och sammanställa resultat av sådana undersökningar.

• Företag som tillhandahåller kalkylsystem för glasskador (vi delar fordons- och kundinformation för hantering av försäkringsärendet).

4.2 Carglass® delar även personuppgifter med företag som är självständigt personuppgiftsansvariga, vilket innebär att det är företaget själva som ansvarar för och styr över informationen de mottar och behandlar. Exempel på sådana företag är försäkringsbolag, för att ditt försäkringsbolag (om relevant) ska kunna hantera utbetalning av försäkringsersättning för utförd service eller reparation på ditt fordon.

5. VAR DINA UPPGIFTER BEHANDLAS

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla våra egna IT-system finns inom EU/EES. Dina personuppgifter kan dock i vissa situationer komma att överföras till, och behandlas av mottagare i, land utanför EU/EES, t ex om vi delar dina personuppgifter med ett personuppgiftsbiträde som, antingen själv eller genom en underleverantör, är etablerad eller lagrar information i ett land utanför EU/EES. Vi kommer i dessa fall att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES. Exempel på lämpliga skyddsåtgärder är godkänd uppförandekod i mottagarlandet, standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller Privacy Shield. Om du vill få en kopia av de skyddsåtgärder som vi har vidtagit eller få information om var dessa gjorts tillgängliga är du välkommen att kontakta oss enligt nedan. 

6. HUR SKYDDAS DINA PERSONUPPGIFTER

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). 

7. DINA RÄTTIGHETER

7.1 Rätt till registerutdrag och rättelse

Du har rätt att kostnadsfritt begära registerutdrag angående den personuppgiftsbehandling som Carglass® utför angående dig. Om du anser att någon av de personuppgifterna som Carglass® har angående dig är felaktiga kan du begära att dessa uppgifter rättas. 

7.2 Rätt till radering

Dina personuppgifter kommer inte att bevaras under längre tid än vad som anges i avsnitt 3.1 och Carglass® kommer i övrigt att radera personuppgifter på sätt som följer av tillämplig lagstiftning. Du har dock rätt att kräva radering av felaktiga uppgifter samt då behandling av personuppgifter inte längre är nödvändig. Begäran om radering kan även göras för personuppgifter som behandlas med anledning av berättigat intresse. Tänk på att Carglass® kan har rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. 

7.3 Rätt till invändning

Du har rätt att invända mot behandling som utförs med stöd av berättigat intresse. Carglass® behandling som sker med stöd av berättigat intresse anges ovan under avsnitt 2.3. Rätten till invändning innebär att du kan begära att Carglass® behandling med stöd av berättigat intresse inte ska ske. Vår fortsatta behandling av dina personuppgifter förutsätter i ett sådant fall att vi kan visa tvingande berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

7.4 Rätt till begränsning av personuppgiftsbehandling

Du har rätt att begära begränsning av personuppgiftsbehandling i nedanstående fall.

1. Om du ifrågasätter riktigheten av personuppgifter.

2. Om personuppgiftsbehandlingen är otillåten och du väljer begränsning av personuppgifter istället för radering.

3. Om personuppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de tidigare behandlats för men du behöver dessa för etablering eller, utövandet av eller försvar mot rättsliga krav.

4. Om du invänt mot behandling som stödjer sig på berättigat intresse.

En begränsning av personuppgiftsbehandling innebär att personuppgifterna fortsätter att lagras men i övrigt inte behandlas vidare av Carglass® utan ditt samtycke.

7.5 Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att begära ut personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format för de uppgifter som du själv lämnat till Carglass® i de fall dessa uppgifter behandlats med anledning av samtycke från dig eller på grund av avtal.

7.6 Rätt att återkalla samtycke

Om du har lämnat ditt samtycke till Carglass® har du rätt att återkalla detta samtycke. När du återkallar ditt samtycke kommer den behandling som samtycket avsåg upphöra och personuppgifter som samlats in med stöd av ditt samtycke kommer att raderas under förutsättning att de inte behövs för annat ändamål som Carglass® har rätt att behandla dina personuppgifter för.

7.7 Utövande av dina rättigheter

Om du vill utnyttja någon eller flera av dina rättigheter enligt ovan är du välkommen att kontakta oss på info@carglass.fi. Vi ser gärna att du kontaktar oss skriftligen så att vi bättre kan säkerställa att vi inte lämnar ut dina personuppgifter till fel person. I samma syfte kan vi komma att be dig att bekräfta din identitet eller uppge ytterligare information innan du kan utöva dina rättigheter. Om Carglass® inte avser att bevilja din begäran eller att inte bevilja den i sin helhet kommer du informeras om detta samt skälen till beslutet.

8. COOKIES

8.1 Vad är cookies? 

En cookie är en liten textfil som överförs till din dator, smartphone eller läsplatta via din webbläsare. Cookies överförs till din enhets permanenta minne när du besöker vår webbplats för att göra det möjligt för vårt eget system att känna igen när du besöker vår webbplats igen samt förbättra användningen av vår webbplats.

Det finns tillfälliga ("sessionsbundna") cookies, som endast används när du besöker vår webbplats och som tas bort när du stänger webbläsaren, och permanenta, som stannar i enhetens permanenta minne när du lämnar vår webbplats eller tills du tar bort dem manuellt eller din webbläsare tar bort dem efter en viss tid.

8.2 Vad använder vi cookies till?

Vi använder några få tillfälliga cookies för att komma ihåg dig medan du använder webbplatsen, men vi tillåter att tredje part (speciellt Google) använder statistikcookies (tillfälliga och permanenta) på våra webbplatser för att sammanställa aggregerad information om vilka områden på vår webbplats som får mest besök samt för att spåra vår egen reklam.

Denna information används för att förbättra innehållet på vår webbplats och göra det lättare för dig att använda webbplatsen, samt för att hålla oss informerade om vår egen reklam på Internet. Vi anser att dessa cookies inkräktar minimalt på din integritet. Vi tillåter inte andra tredjepartscookies som spårar dina webbläsarvanor för att möjliggöra riktad marknadsföring (eller "beteendestyrd annonsering online") att användas på vår webbplats.

8.3 Cookies och din integritet

De flesta webbläsarinställningar är inställda på att acceptera både våra egna cookies och tredjepartscookies. Du kan dock ändra dessa inställningar (för våra egna cookies och tredjepartscookies) till att acceptera cookies, fråga om du vill acceptera eller avfärda en cookie varje gång en skickas eller att avfärda alla cookies direkt.

För att vår webbplats ska fungera på bästa sätt rekommenderar vi att du accepterar både våra egna cookies och tredjepartscookies. Webbläsarens inställningar kan ändras från verktygsfältet. Om du vill välja bort spårningsrelaterade cookies från Google Analytics (Google DoubleClick) kan du besöka denna Google-webbsida (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout) och ladda ner webbläsartillägget Google Analytics Opt-out.

Om du vill avfärda våra egna cookies kan du konfigurera din webbläsare att göra detta, men var i så fall medveten om att vissa funktioner på webbplatsen kanske inte kommer att vara tillgängliga och att din användning av webbplatsen därför kan komma att begränsas.

9. BEHÖRIG MYNDIGHET 

Om du är missnöjd med Carglass® behandling av personuppgifter eller beslut rörande en begäran i enlighet med punkt 7.7 har du alltid rätt att vända dig till Dataombudsmannens Byrå för framförande av klagomål.

10. ÄNDRINGAR

Denna policy kan komma att ändras från tid till annan, vid ändringar i våra tjänster eller i regelverket om personuppgiftsbehandling. Vid var tid gällande integritetspolicy publiceras på vår hemsida www.carglass.fi.

Cookies